Vodovod na relaciji Jezerski, Pištaline, Mahmi? Selo i dio Ljusine, kojeg od 17. marta ove godine implementira JKP „10 juli“ iz Bosanske Krupe, prema svemu sude?i dobi?e novu dimenziju.

alt

Naime, Op?ina Buim je u proteklom periodu pokrenula inicijativu za pripajanje svoga naselja ovom vodovodu jer je jedini na?in da u skorije vrijeme ljudi kona?no dobiju pitku vodu.

Tim povodom, na?elnik Nermin Šahinovi? je s predstavnicima nekoliko MZ, direktorima komunalnih preduze?a iz obe op?ine, posjetio kabinet na?elnika Halitovi?a, gdje je s njim i s njegovim saradnicima razgovarano o svim pitanjima za realizaciju zamišljene ideje.

Prema rije?ima na?elnika Šahinovi?a, Op?insko vije?e Buim ?e, uvidjevši da se radi o konkretnom prijedlogu i realnoj mogu?nosti, dati saglasnost za pokretanje procedure.

Nakon što su ranije uputili akt, elja je da se svi dobro upoznaju sa uslovima i kapacitetima koji se moraju zadovoljiti. Jasno ?e odrediti kakav administrativni proces mora pro?i da bi se stanovnici naselja, koje je na granici izme?u pomenutih op?ina, pripojili na vodovod.

Rije? je o Konjodoru i to o jednom dijela naselja. Nakon što su zainteresirani mještani, njih oko 120, ukazali na potrebu za pitkom vodom, to su u?inili i mještani drugih naselja.

Onda se stvorio problem, jer je elja da se svima obezbijedi voda, ali mogu?nosti za to nose nepovoljne odgovore. Ono što je vrlo bitno u Bosanskoj Krupi u ovom trenutku jeste ispoštovati obavezu da se njenim stanovnicima osigura dovoljno vode. To ?e se i u?initi. Samo je bespotrebna koli?ina na raspolaganju drugoj op?ini. To je jedan od stavova koji se mogao danas ?uti.

Ina?e, radovi koji projektom prvobitno nisu zamišljeni, tj. pripajanje naselja Konjodor, podrazumijevali bi prokop kanala dugog oko 5 km i izgradnju još jedne pumpne stanice.

Ono što je ve? izgra?eno dovoljno je samo za ve? predvi?ena naselja s podru?ja bosanskokrupske op?ine.

Podsje?amo, vodovod koji je najve?i poslijeratni projekt u Bosanskoj Krupi finansira se vlastitim i kreditnim sredstvima Svjetske banke u iznosu nešto ve?em od 4,5 miliona KM.

Sasvim je logi?no da ?e sad trebati još novca što ?e se naknadno precizirati.

Nijaz Tatarevi?, direktor JKP „10 juli“ iz Bosanske Krupe, kae da bi se kompletni radovi na njegovoj izgradnji trebali završiti do kraja godine, zavisno od zimskih uslova, a u domove uvesti idu?e godine.

U svakom slu?aju, i jedna i druga strana je raspoloena raditi na ovom planu, podvr?eno je i zaklju?eno na današnjem radnom sastanku. Dakle, ubrzo se kre?e s narednim aktivnostima.

KABINET NA?ELNIKA OP?INE BOSANSKA KRUPA

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odraavaju stavove njihovih autora, a ne nuno i stavove internet portala BOSOTOKA.NET. Molimo korisnike da se suzdre od vrije?anja, psovanja i vulgarnog izraavanja. Portal BOSOTOKA.NET zadrava pravo da obrie komentar bez najave i objanjenja. Zbog velikog broja komentara BOSOTOKA.NET nije duan obrisati sve komentare koji kre pravila. Kao ?italac tako?er prihvatate mogu?nost da me?u komentarima mogu biti prona?eni sadraji koji mogu biti u suprotnosti sa vaim vjerskim, moralnim i drugim na?elima i uvjerenjima.


BOSOTOKA.NET Novosti Op?ina Bos.Krupa Vodovod stanovnicima buimskog naselja Konjodor